Tietosuojaseloste

Tämä Laitila Tooling Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste on laadittu 28.02.2021.

Sinulla on oikeus henkilötietojen suojaan. Käsittelemme henkilötietoja ainoastaan lainmukaisten käsittelyperusteiden nojalla ja läpinäkyvällä tavalla. Noudatamme EU:n yleisen tietosuoja -asetuksen (GDPR) säännöksiä ja periaatteita.

1. Rekisterinpitäjä

Laitila Tooling Oy (Y-tunnus 3179650–7), Päiviöntie 3, 12400 Tervakoski, www.laitilatooling.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Talousjohtaja Riikka Laitila, riikka@laitilatooling.fi, 044 2593 992
Yrityksessä ei ole nimetty erikseen tietosuojavastaavaa.

3. Rekisterin nimi 

Laitila Tooling Oy / asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Rekisterin pitämisen peruste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 • Henkilötietoja käytetään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: 
 • Asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito, yhteistyösopimukset
 • Palveluistamme kertominen ja markkinointiviestintä
 • Viranomaisvelvoitteiden täyttäminen
 • Uutiskirjeet, tiedotteet ja tapahtumakutsut
 • Asiakaskyselyt ja asiakasinformaation kerääminen
 • Tilattujen palvelujen toteuttamiseen, myyntiin, laskuttamiseen, raportointiin sekä tuotteiden ja palveluiden markkinointiin ja palvelujen kehittämiseen
 • Laitila Tooling Oy:n yritystoimintaa kuvaaviin toimintakertomuksiin ja historiikkiin

5. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot 

Asiakas- ja toimittajarekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

 • Yrityksen ja/tai henkilön etu- ja sukunimi, asema ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
 • Tilaus-, laskutus- ja toimitustiedot
 • Asiakaspalautetiedot ja asiakkaan tekemät reklamaatiot jne.
 • Verkkopalvelustamme ja sosiaalisen median kanavista kerättävät tiedot
 • Henkilöiden itsensä antamat luokittelutiedot tai asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot

6. Käytämme sivuillamme evästeitä 

Evästeiden käytön ensisijaisena tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan myös hyödyntää viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa.

Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, esimerkiksi käyttäjän täyttäessä lomakkeen sivustollamme.

Kävijällä on mahdollisuus kieltää evästeiden käyttö.

7. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti yhteystiedot kohdassa näkyvään osoitteeseen.
 
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.  Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.  On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen:
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan mm. 

 • Rekisteröityjen itse verkkosivuston kautta, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
 • Verkkosivuston yhteydenottolomakkeen kautta
 • Yrityksen omasta asiakasrekisteristä
 • Suomen Asiakastiedon päättäjärekisteristä, yritysten julkisilta verkkosivuilta, verkon yhteisöpalveluista tai muista vastaavista julkisista rekistereistä saadut yritysten yhteyshenkilöiden tiedot 


9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Rekisterin tiedot ovat ainoastaan Laitila Tooling Oy:n. Laitila Tooling Oy voi kuitenkin esimerkiksi omassa sähköpostimarkkinoinnissaan ulkoistaa rekisteritietojen käsittelyn yrityksen ulkopuolisille yrityksille, jotka voivat sijaita myös Euroopan Unionin talousalueen ulkopuolella olevissa maissa, kuten Yhdysvalloissa. Nämä yritykset voivat käsitellä henkilötietoja tarjotakseen infrastruktuuri- ja it -palveluita tai muita palveluita. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. 

10. Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme asiakastietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

11. Henkilötietojen käsittelijät 

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja noudattaen vaitiolovelvollisuutta. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. 

12. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

13. Rekisterisuojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Mahdollisia manuaalisia aineistoja ja tietoja säilytetään lukollisten kaappien sekä muiden fyysisten turvatoimien avulla. Kun rekisteritietoja säilytetään sähköisesti, laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti mm. salasanoin. Verkkosivuihin liittyvä järjestelmä on suojattu teknisin ratkaisuin.

Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä. 

14. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Kehitämme liiketoimintaamme jatkuvasti ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.